Essential 25000 English Italian Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 13,73 MB
Format: PDF
Read: 488
Download

The Essential 25000 English-Italian Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible. The Essential 25000 Dizionario Inglese-Italiano legge è una grande risorsa ovunque tu vada; si tratta di uno strumento semplice che ha solo le parole che desideri e necessità! L'intero dizionario è un elenco alfabetico delle parole di legge con definizioni. Questo eBook è una guida di facile comprensione per i termini di legge per chiunque in ogni modo, in qualsiasi momento. Il contenuto di questo eBook è da utilizzare solo a scopo informativo e un riferimento giuridico inestimabile per tutto il sistema giuridico. E 'sempre una buona idea di consultare un avvocato professionista o avvocato con questioni legali. Basta ricordare una cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi eBook lingua di istruzione e audio sarebbe possibile.

Essential 25000 English Zulu Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 11,29 MB
Format: PDF, ePub
Read: 512
Download

a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easyto- understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. umthombo omkhulu lapho uya khona; kuyithuluzi elilula elinamagama nje owadingayo futhi oyidingayo! Isichazamazwi sonke yisihlu samagama alfabhethi wamazwi womthetho anezincazelo. Le eBook iyinhlahlandlela elula yokuqondiswa kwemigomo yomthetho kunoma ubani nganoma yisiphi isikhathi.

Essential 25000 English Maori Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 19,81 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Read: 346
Download

a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easyto- understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. he rauemi nui kei hea koe e haere ana; he mea tino taputapu noa iho nga kupu e hiahia ana koe, e hiahia ana! Ko te papakupu katoa he raupapa reta o nga kupu ture me nga tohu. Ko tenei eBook he aratohu ngawari ki te ture mo nga tangata katoa i nga wa katoa.

Essential 25000 English Finnish Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 18,17 MB
Format: PDF
Read: 866
Download

a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easyto- understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. suuri resurssi minne tahansa. se on helppo työkalu, jolla on vain haluamasi ja tarvitsevat sanat! Koko sanakirja on aakkosellinen luettelo lain sanasta, joilla on määritelmät. Tämä eBook on helposti ymmärrettävä opas lain ehdoista kenellekään joka tapauksessa milloin tahansa.

Essential 25000 English Filipino Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 20,18 MB
Format: PDF
Read: 284
Download

The Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Ang Essential 25000 ingles-FilipinoDictionary Law ay isang mahusay na mapagkukunan saan ka man pumunta; ito ay isang madaling tool na may lamang ang mga salita na gusto mo at kailangan! Ang buong diksyunaryo ay isang alpabetikong listahan ng mga salita ng Batas na may mga kahulugan. Ang eBook na ito ay isang madaling maunawaan na gabay sa mga tuntunin ng Batas para sa kahit sino anyways anumang oras. Ang nilalaman ng eBook na ito ay gagamitin lamang para sa mga layuning pang-impormasyon at isang walang-bayad na legal na sanggunian para sa anumang legal na sistema. Laging isang magandang ideya na kumunsulta sa isang propesyonal na abogado o abogado na may mga legal na isyu.

Essential 25000 English Vietnamese Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 16,34 MB
Format: PDF
Read: 659
Download

The Essential 25000 English-Vietnamese Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible. The Essential 25000 Anh-Việt từ điển Luật là một nguồn lực lớn bất cứ nơi nào bạn đi; nó là một công cụ dễ dàng mà có chỉ là những từ bạn muốn và cần! Toàn bộ từ điển là một danh sách chữ cái của từ Luật với các định nghĩa. EBook này là một hướng dẫn dễ hiểu với các điều khoản luật cho bất cứ ai anyways bất cứ lúc nào. Nội dung của sách điện tử này chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và tài liệu tham khảo pháp vô giá cho bất kỳ hệ thống pháp luật. Nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để tham khảo ý kiến một luật sư chuyên nghiệp hoặc luật sư với các vấn đề pháp lý. Chỉ cần nhớ một điều rằng việc học không bao giờ dừng lại! Đọc, đọc, đọc! Và Viết, Viết, Viết! Một cảm ơn người vợ tuyệt vời của tôi Beth (Griffo) Nguyễn và người con trai tuyệt vời của tôi Taylor Nguyễn và Nguyễn Ashton cho tất cả tình yêu và sự ủng hộ của họ, mà không cần hỗ trợ và giúp đỡ về cảm xúc của họ, không ai trong số các sách điện tử giáo dục ngôn ngữ và âm thanh sẽ có thể

Essential 25000 English Thai Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 19,37 MB
Format: PDF, ePub
Read: 141
Download

a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easyto- understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. ทรัพยากรที่ดีเยี่ยมทุกที่ เป็นเครื่องมือง่ายๆที่มีคำที่คุณต้องการและต้องการ! ทั้งพจนานุกรมเป็นรายการตามตัวอักษรของคำกฎหมายที่มีคำจำกัดความ eBook นี้เป็นคู่มือที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับข้อกำหนดกฎหมายสำหรับใครก็ตามได้ทุกเมื่อ

Essential 25000 English Russian Law Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 19,15 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Read: 331
Download

The Essential 25000 English-Russian Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible. Эфирное 25000 английский-русский юридический словарь является большой ресурс в любом месте вы идете; это просто инструмент, который имеет только те слова, которые вы хотите и!Весь словарь алфавитный список слов с юридических определений. Это книга является простой для понимания руководство с законом сроки для тех, кто так или иначе в любой момент.Содержание этой книги только для использования в информационных целях и бесценный правовую основу для любой правовой системы. Это всегда хорошая идея, чтобы проконсультироваться с профессиональным юристом или адвокатом правовых вопросов. Просто помните одну вещь, что обучение никогда не останавливается! Читать, читать, читать! И писать, писать, писать! Спасибо моей замечательной жене Бет (Гриффо) Нгуен и мои сыновья удивительные Тейлор Nguyen и Эштон Нгуен за их любовь и поддержку, без их эмоциональной поддержки и помощи, ни один из этих образовательных языковых книг и аудио не было бы возможным.